นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
 
            ทางบริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด (บริษัท) มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทาง บริษัท ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่จัดเก็บ

      เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM บริษัทจะขอให้ท่านกดยอมรับบันทึกการเข้าใช้ (Cookie) เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลไว้เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการซึ่งมีข้อมูลดังนี้ IP address ของอุปกรณ์, ชนิดของโปรแกรมที่เข้าชม, หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมของบริษัท, เวลาที่เข้าชม และข้อมูลการค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณากดไม่ยอมรับการบันทึก Cookie ท่านสามารถเข้าชมและสั่งซื้อสินค้าของบริษัทได้ตามปกติ โดยที่จะไม่มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้

      ท่านสามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทรติดต่อ เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ต่อบริษัท เว้นแต่กรณีที่ท่านสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM และเข้าสู่ระบบสมาชิกหรือสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับบริษัท ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน บริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้หากท่านเคยอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

      ทางบริษัทจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่ท่านได้ให้ความ ยินยอมในการจัดเก็บข้อมูล เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทดำเนินการระงับการใช้ข้อมูล ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ไม่ สามารถระบุตัวตนของท่าน เว้นแต่กรณีที่ท่านให้ความยินยอมให้บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
      ทางบริษัทจะรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทที่อยู่ใน เครือบริษัท นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      - เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของท่านทางเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM
      - เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM การตรวจสอบสถานะการส่ง สินค้าของท่าน รวมถึงการส่งข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า
      - เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM รวมถึงการส่งข้อมูลให้กับ ธนาคารหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
      - เพื่อนำเสนอโปรโมชั่น ให้ข้อมูล นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท
      หากมีความจำเป็นทางบริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น เช่น ธนาคาร บริษัทที่ให้บริการรับส่งสินค้า บริษัทผู้ผลิตสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการ ของท่านสำเร็จ หรือเป็นการกระทำตามกฎหมาย

การตรวจสอบข้อมูลและขอข้อมูลขอมูลส่วนบุคคล
      หากท่านประสงค์จะสอบถาม ตรวจสอบ หรือขอสำเนาข้อมูล หรือรับทราบข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมไว้ หรือไม่ได้ให้ความยินยอมในช่องทาง WWW.TGFONE.COM สามารถติดต่อตามที่แจ้งในประกาศนี้
      กรณีท่านมีความประสงค์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท สามารถติดต่อได้ตาม ที่อยู่ของบริษัท หรือช่องทางตามที่แจ้งในประกาศนี้ หากการดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายทางบริษัทสงวนสิทธิ ในการให้ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

การแก้ไขและการยกเลิกให้ความยินยอม
      หากท่านเป็นสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ WWW.TGFONE.COM หรือได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัท ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ที่สุดโดยการเข้าสู่ระบบ สมาชิกหรือหากไม่สามารถแก้ไขได้เองจะต้องแจ้งมายังบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไข อีกทั้งท่านสามารถยกเลิกการให้ความ ยินยอมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้บริษัทด าเนินการระงับการใช้ข้อมูล ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถ ระบุตัวตนของท่าน และไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามได้ทุกเมื่อ
      เมื่อท่านยกเลิกการให้ความยินยอมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วทำให้ บริษัทไม่สามารถดำเนินการ จัดหาสินค้า จัดส่งสินค้า การชำระเงิน หรือการปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ กับท่านอีกต่อไป ขึ้นอยู่กับส่วนที่ท่านยกเลิกการให้ ความยินยอม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายซึ่งเกิดจากการยกเลิกการให้ความยินยอมหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ติดต่อ ร้องเรียน และกฎหมายที่ใช้บังคับ
      หากมีปัญหา ข้อสงสัย ร้องเรียน หรือติดต่อเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เลขที่ 141/35 ชั้น 23 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร E-Mail : [email protected] เบอร์โทรศัพท์ 022375559 ต่อ 1110-1113

      นโยบายฉบับนี้อยู่ภายใต้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจะบังคับใช้และการ ตีความตามกฎหมายไทย