นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
 
             นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ที่บริษัท เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทางต่อหน้า สถานที่ประกอบกิจการของบริษัท งานกิจกรรม หรือ ทางโทรศัพท์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือทางออนไลน์ ผ่านทางอีเมล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line และช่องทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ ท่าน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท https://www.tgfone.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ บริษัทจะใช้ข้อมูลฯ ของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือ หรือที่ได้ แจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาที่ท่านให้ความยินยอม ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

            นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ เว้นแต่จะมีสิทธิตามกฎหมาย และท่านต้องการใช้บริการของบริษัท เว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ จากบริษัท ท่านจะต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนติดต่อบริษัทหรือก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัท ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากบริษัททราบอยู่แล้วว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลของผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีโดย ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นของคนเสมือนไร้ความสามารถหรือ คนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย

      ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บ
      (1) ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด อาชีพ ตำแหน่งงาน รายละเอียด และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรที่ออกโดยหน่วยงาน ราชการ รูปถ่าย ลายมือชื่อ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันให้บริษัท บริษัทถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
      (2) ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล อีเมลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ทางธุรกิจ และชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย (เช่น ชื่อผู้ใช้ Facebook และ Line)
      (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ เช่น ประวัติการซื้อสินค้า การรับประกันสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ วันที่ใช้บริการ ศูนย์บริการที่ใช้ล่าสุด ข้อมูลทาง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการที่ใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการเรียกร้อง ข้อมูลบันทึกกล้องวงจรปิดภายในสถานประกอบการบริษัท
      (4) ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความคิดเห็น คำถาม การสอบถาม ข้อร้องเรียน คำตอบสำหรับแบบสอบถาม ความชื่นชอบ ความสนใจ หรืองานอดิเรก

      ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องมีความยินยอม
      ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการใช้บริการของท่าน การตลาดและ การติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การทำการตลาดซ้ำการสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือการให้บริการ เพื่อตรวจสอบรายการธุรกรรมที่อาจบ่งชี้ถึงการทุจริต และยินยอมให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัท สถาบันการเงิน หน่วยงาน ราชการ ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือนิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

      ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

      มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
      บริษัทมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและได้รับ อย่างปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อ พยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

      สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
      ในบางกรณีบริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่ท่านจะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของท่าน
      ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังนี้
(1) การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน
(2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(3) การโอนย้ายข้อมูลและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มี การจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน
(4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5) การถอนความยินยอม สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน
(6) การลบหรือทำลายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูล ดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการ ยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(7) การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติดังกล่าว
      การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      กรณีบริษัทมีการแก้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่าน หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยทางบริษัทจะประกาศให้ทราบใน ช่องทางต่าง ๆ
      ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
      หากความประสงค์จะติดต่อ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่าง ๆ ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ตาม ช่องทางดังต่อไปนี้
      บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด เลขที่ 141/35 ชั้น 23 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
      E-Mail : [email protected]
      เบอร์โทรศัพท์ 022375559 ต่อ 1110-1113